Les conditions générales en français sont après le néerlandais

Algemene Voorwaarden IP-Communications nederlands

 1. Omschrijving opdracht :

De termen en uitdrukkingen die in deze algemene verkoopsvoorwaarden worden gebruikt, hebben de volgende betekenissen:

 • Klant:

De medecontractant voor de contracten die worden afgesloten met IP-Communications

 • Diensten:

Alle diensten die worden verstrekt door IP-Communications en waarvoor de klant bij IP-Communications een contract heeft ondertekend.

 • Contract:

Het contract tussen de klant en IP-Communications dat bestaat uit de volgende documenten:

 • De bestelbon
 • Eventuele extra bijlagen
 • Verkoopsvoorwaarden

Kantooruren: Maandag tot Donderdag van 09.00u tot 18u00 en Vrijdag tot 17.00u

 1. Termijn & duur overeenkomst:

Tenzij anders is overeengekomen, treedt het contract in werking  op datum van aanvaarding van de aanvraag door IP-Communications en wordt het afgesloten voor een duur van 60 maanden (= 20 trimsters).

Overeengekomen formule voor het operator gedeelte is van toepassing voor een periode van 36m en kan vanaf dan terug onderhandeld door beide partijen.

 1. Leveringstermijn:

De leveringstermijn ligt tussen 4 en 10 weken, uitgezonderd bij problemen met een slechte of onbestaande internet op het adres van de aansluiting. In dit geval zal de leveringstermijn afhangen van de tussenkomst van derden (Proximus, Telenet, Destiny,…). Er zal geen financiële compensatie worden verleend in het geval een uitgestelde installatie door deze laatste. IP-Communications is niet verantwoordelijk voor interne bekabeling van de klant.

 1. Voorwerp:

Het huidige document bepaalt de algemene voorwaarden  met betrekking tot de levering van de diensten en de verkoop van producten door IP-Communications aan de klant. Door zich in te schrijven voor diensten of de aankoop van een product, doet de klant afstand van het recht om deze algemene aankoopvoorwaarden af te dwingen.

In het geval van tegenstrijdigheden in de documenten, heeft de voorrang op deze algemene voorwaarden. Ook elke bijkomende dienst waarvoor de klant zich inschrijft, is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

 1. Overmacht:

Indien de volledige of gedeeltelijke uitvoering van het contract door IP-Communications door overmacht wordt verhinderd, of als de uitvoering van het contract door onvoorziene omstandigheden te moeilijk wordt, heeft IP-Communications het recht om de opzegging van het contract aan te kondigen zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 1. Vertrouwelijkheid:

De klant levert aan IP-Communications alle informatie en goedkeuringen die nodig zijn voor de levering van de diensten. De partijen delen geen vertrouwelijke informatie, die is verkregen in het kader van de uitvoering van het contract of naar aanleiding van de uitvoering hiervan, mee aan derden en ze gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van het contract. Deze geheimhoudingsplicht bindt de partijen ook na afloop van het contract.

 1. Tarieven/Formules:

De tarieven of formules die in de verschillende offertes of voorstellen worden gespecifieerd zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

De abonnementskosten en eventuele gesprekskosten worden maandelijks afgerekend. De klant betaald de factuur ten laatste 15 dagen na afgifte.

 1. Verplichten v/d klant:

De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn telefoonlijnen en paswoorden, alsook voor de personen die deze gebruiken met of zonder zijn toestemming. De klant brengt IP-Communications onmiddellijk schriftelijk of per mail op de hoogte van elke wijziging van de gegevens die hij bij zijn inschrijving voor het contract, heeft verstrekt met inbegrip van elke adreswijziging. De klant meldt elke storing van de dienst aan IP-Communications.

De klant houdt zich op zijn kosten aan de instructies van IP-Communications met betrekking tot de dienst of de apparatuur en verbindt zich ertoe om de dienst niet te gebruiken voor illegale of immorele doeleinden. De klant vrijwaart IP-Communications volledig voor schade als gevolg van een schending van het contract. Elke toegangscode die aan de klant wordt toegekend, is persoonlijk en vertrouwelijk. De klant is verantwoordelijk voor deze vertrouwelijkheid.

 1. Voorbehoud van eigendom:

De eigendom van het verkochte materiaal zal pas op de klant worden overgedragen na betaling van het volledig bedrag. Dienovereenkomstig behoudt IP-Communications zich uitdrukkelijk het recht voor om zijn eigendomsrecht te laten gelden op de verkochte goederen en deze op elk ogenblik weer in bezit te nemen indien de klant het volledige of een deel van het bedrag niet betaalt. In het geval van faillissement of gerechtelijke liquidatie van de klant, kan IP-Communications het eigendomsrecht op deze materialen terugvorderen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 1. Betalingen:

Alle facturen moeten binnen de 15 dagen na de facturatiedatum worden betaald. Bij het uitblijven van een betwisting via aangetekende brief binnen de betalingstermijn, wordt de factuur onherroepelijk en onvoorwaardelijk als aanvaard beschouwd. Wanneer de factuur na de vervaldatum niet is betaald, verstuurt IP-Communications via de post een herinneringsfactuur voor ingebrekestelling met toeslag van 3% maandbedrag en 8,5% jaarbedrag. In het geval dat deze betalingsherinnering onbeantwoord blijft, behoudt IP-Communications zich het recht voor om een deel of alle diensten op te schorten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen door de klant. IP-Communications heeft het recht op een schadevergoeding van 25€ per gesprekskanaal die terug in dienst moet worden gesteld. De klant kan opnieuw van de diensten gebruik maken na betaling van het volledig verschuldigd bedrag.

IP-Communications behoudt zich het recht voor om de tarieven de diensten of producten aan te passen of te indexeren. De aanpassingen zullen ook van toepassing zijn voor reeds afgesloten contracten. In het geval van een tariefverhoging, heeft de klant het recht om het contract kosteloos te beëindigen, ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangstdatum van de eerste factuur na de inwerkingtreding van deze aanpassingen, behalve in het geval van een indexering.

 1. Beëindigen van het contract:

Als de klant overlijdt, onder curatele wordt gesteld of zijn contractueel verplichtingen niet nakomt, waaronder de verplichtingen vermeldt in artikels 11 en 8, kan IP-Communications van rechtswege ander enige verplichting, onverminderd zijn eigen recht en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, het contract volledig of gedeeltelijk ontbinden en de onmiddellijke en volledige betaling eisen van het bedrag dat de klant aan IP-Communications verschuldigd is in het kader van de uitvoering van dit contract. IP-Communications kan er ook voor kiezen om de uitvoering van het contract op te schorten en de klant een termijn te geven om aan zijn verplichtingen te voldoen. Tijdens deze opschorting blijft de klant verantwoordelijk voor de betaling van zijn abonnement.

 1. Overname v/h contract:

De klant mag dit contract niet overdragen, tenzij voorafgaande schriftelijke goedkeuring is verkregen van IP-Communications. De Klant blijft in alle gevallen persoonlijk gebonden aan zijn verplichtingen uit hoofde van het contract, zelfs na de overdracht. IP-Communications heeft het recht om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van het contract over te dragen op derden, zonder toestemming van de klant.

 1. Nietigheid van een Clausule:

Als een bepaling in deze overeenkomst door de toepassing van een wet, een verordening of een gerechtelijke of administratieve beslissing, nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen hun volle effect behouden.

 1. Bescherming van privélevenssfeer:

IP-Communications verbindt zich ertoe om de persoonlijke gegevens van haar klanten te behandelen in overeenstemming met de bewaartermijn die door de wetgeving worden opgelegd.

 1. Wetgeving:

De Contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Nederlands en zijn conform de Belgische wetgeving. IP-Communications kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien onze oplossing in het buitenland onder een andere reglementering vallen dan in België.

 1. Juridisch:

De contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Nederlands de te koop aangeboden producten zijn conform de Belgische wetgeving. Indien nodig is het verantwoordelijke van de buitenlandse klant die bij de plaatselijke overheden informatie te vragen over de gebruiksmogelijkheden van het product dat hij wil bestellen. De onderneming IP-Communications kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet naleving van reglementering van een vreemd land.

 1. Betalingsvoorwaarden:
 • Bij Aankoop:

Bij de ondertekening van de bestelling: voorschot van 40% van het totaalbedrag van de bestelling.

Bij de levering van het materiaal en/of de software zonder bijhorende dienstlevering: facturatie van het volledige bedrag van de bestelling, min het reeds betaalde voorschot.

Het service contract wordt afgesloten voor een periode van 5 jaar zijnde:

 • Service Light
 • Service Medium
 • Service High
 • Service 24/7

Na 5 jaar heeft de kant de keuze om te verlengen.

 • Bij leasing/Renting:

Ter informatie, zonder enige verplichtingen voor IP-Communications en volgens de algemene voorwaarden van de financieringsmaatschappij.

 • Duur wordt vermeld op de bestelbon, maandelijks of per kwartaal te betalen volgens voorwaarden v/d leasovereenkomst.
 • De datum van activatie v/d leaseovereenkomst komt overeen met de datum van de indienstname.
 • Huurgelden worden automatisch overgeschreven van de bank via doorlopende opdracht of domiciliëring.
 1. Tot stand komen van een verkoopcontract:

Het contract wordt definitief gesloten op de dag dat beide partijen de bestelbon ondertekenen.

Onverminderd verzakingsrecht v/d klant in het kader van de wet op de handelspraktijken, mag IP-Communications van rechtswege en zonder kennisgeving 20% van de waarde van een geannuleerde bestelling factureren teneinde gemaakte kosten te recupereren.

Eens de overeenkomst getekend is kan IP-Communications 40% voorschot vragen.

Alle offertes en verspreide informatie zijn geldig voor een periode van 30 dagen waarvan startdatum vermeld is op de documenten. De informatie op een getekende offerte is dan ook bindend.

 1. Omgang met operatoren (Providers):

IP-Communications zal kosteloos alle stappen ondernemen die nodig zijn voor de administratie van de operators, zonder dat dit resulteert in een overdracht van verantwoordelijkheid.

Alle vergoedingen die aan de operatoren moeten worden betaald, blijven voor rekening van de koper.

IP-Communications is niet verantwoordelijk voor vertraging door een operator ongeacht of deze van technische of administratieve aard zijn. Daarom zal er niet afgeweken worden v/d betalingsvoorwaarden.

 1. Garantiebepaling:

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen v/ klant, zijn door IP-Communications verkochte producten gedekt door een waarborg “hardware” voor elke materieel gebrek of fabricagefout gedurende 24m.

Waarborg dekt echter niet onderstaande gevallen:

 • Schade, storingen en defecten die te wijten zijn aan een fout v/d klant zoals een verkeerde gebruik, waterschade, bliksemschade, overspanning, loshangende snoeren en alle gevallen van overmacht.

In dit geval worden alle herstellingen, werkuren en verplaatsingskosten door gefactureerd.

 1. Verantwoordelijkheid:

IP-Communications kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte en immateriële, gevolgschade (zoals morele, financiële, commerciële of bedrijfsschade, verlies van winst of omzet, gebrek aan omzet, verlies van klanten of gegevens).

Tenzij anders vereist door de wet zal de verantwoordelijkheid van IP-Communications in het geval van rechtstreeks schade maximaal 50% v/de prijs v/h materiaal bedragen dat de schade heeft veroorzaakt.

 

 

Conditions générales IP-Communications francais

 1. Définition de la mission :

Les termes utilisés dans les présentes conditions générales de vente ont la signification précisée ci-après :

 • Client :

Le cocontractant pour les contrats conclus avec IP-Communications

 • Services :

Tous les services fournis par IP-Communications et pour lesquels le client d’IP-Communications a signé un contrat.

 • Contrat :

Le contrat entre le client et IP-Communications est composé des documents suivants :

 • Le bon de commande
 • Les annexes éventuelles
 • Les conditions de vente

Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h

 

 1. Terme et durée du contrat :

Sauf disposition contraire, le contrat entre en vigueur à la date d’acceptation de la demande par IP-Communications et est conclu pour une période de 60 mois (20 trimestres).

La formule convenue pour la section relative à l’opérateur est d’application pour une période de 36 mois. Après cette période, les deux parties peuvent renégocier la formule.

 1. Délai de livraison :

Le délai de livraison est de 4 à 10 semaines, sauf en cas de soucis inhérents à l’inexistence ou la faiblesse du signal internet à l’adresse de la connexion. Dans ce cas, le délai de livraison dépendra de l’intervention de tiers (Proximus, Telenet, Destiny, …). Aucune intervention financière n’est prévue si l’installation est retardée par l’intervention de ces tiers. IP-Communications n’est pas responsable du câblage interne chez le client.

 1. Objet :

Ce document détermine les conditions générales relatives à la livraison de services et la vente de produits par IP-Communications à ses clients. Le client qui souscrit un service ou l’achat d’un produit renonce à son droit à faire appliquer les présentes conditions générales. En cas de discordance dans les documents, ???

priment sur les présentes conditions générales. Tout service supplémentaire souscrit par le client est soumis à ces conditions générales.

 1. Force majeure :

Si l’exécution totale ou partielle du contrat par IP-Communications est empêchée par un cas de force majeure, ou si l’exécution du contrat est rendue trop difficile par des circonstances imprévues, IP-Communications a le droit de résilier le contrat sans aucune obligation d’indemnisation.

 1. Confidentialité :

Le client fournit à IP-Communications toutes les informations et autorisations nécessaires à la prestation des services. Les parties ne partagent pas avec des tiers les informations confidentielles obtenues dans le cadre de l’exécution du contrat ou dans le cadre de sa mise en œuvre et les parties n’utilisent pas ces informations à des fins autres que l’exécution du contrat. Cette obligation de confidentialité continue de lier les parties au-delà de l’expiration du contrat.

 1. Tarifs / Formules :

Les tarifs et formules spécifiés dans les différentes offres et propositions sont hors TVA, sauf disposition contraire.

Les frais d’abonnement et les frais de communication éventuels sont facturés mensuellement. Le client paie la facture endéans les 15 jours après réception.

 1. Obligations du client :

Le client est responsable de l’utilisation de ses lignes téléphoniques et mots de passe, y compris lorsque que des tiers les utilisent avec ou sans son consentement. Le client informe IP-Communications immédiatement par écrit ou par email de toute modification des données qu’il a transmises pour la signature du contrat, y compris de tout changement d’adresse. Le client signale à IP-Communications toute perturbation du service.

Le client se conforme, à ses propres frais, aux instructions d’IP-Communications en ce qui concerne le service ou l’équipement et s’engage à ne pas utiliser le service à des fins illégales ou immorales. Le client indemnise IP-Communications entièrement en cas de dommages résultant d’une rupture de contrat. Chaque code d’accès octroyé au client est personnel et confidentiel. Le client est responsable de cette confidentialité.

 1. Réserve relative à la propriété :

La propriété du matériel vendu ne sera transférée au client qu’après paiement de la totalité du montant de la vente. En conséquence, IP-Communications se réserve le droit explicite de faire valoir son droit de propriété sur les marchandises vendues ainsi que de reprendre possession à tout moment de ces marchandises si le client ne paie pas l’intégralité ou une partie dudit montant. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire du client, IP-Communications peut revendiquer la propriété de ces marchandises, conformément aux dispositions légales.

 1. Paiements :

Toutes les factures doivent être honorées endéans les 15 jours à compter de la date de facturation. En l’absence d’opposition par lettre recommandée dans ce délai, la facture est considérée comme irrévocable et acceptée sans condition. Lorsque la facture reste impayée après la date d’échéance, IP-Communications envoie un rappel de la facture par la poste. Cette mise en demeure s’accompagne d’une surtaxe de 3% sur le montant mensuel et 8,5% sur le montant annuel. Dans le cas où ce rappel reste sans réponse, IP-Communications se réserve le droit de suspendre tout ou partie des services jusqu’au paiement intégral de tous les montants dus par le client. IP-Communications a le droit de réclamer une indemnité de 25€ par voie de communication devant être rétablie. Après paiement de la totalité du montant dû, le client pourra à nouveau utiliser les services.

IP-Communications se réserve le droit d’adapter ou indexer les tarifs des services et produits. Les adaptations seront aussi d’application pour les contrats déjà signés. Dans le cas d’une augmentation de tarif, le client a le droit de résilier le contrat sans frais, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de réception de la première facture après l’entrée en vigueur de ces modifications. Ce droit n’existe pas dans le cas d’une indexation.

 1. Résiliation du contrat :

Si le client meurt, est placé sous tutelle ou ne respecte pas ses obligations contractuelles (en ce comprises les obligations mentionnées dans les articles 11 et 8), IP-Communications peut légalement, sans préjudice de son droit et sans préavis ni intervention judiciaire, dissoudre le contrat complètement ou partiellement et réclamer le paiement immédiat et intégral du montant que le client

doit à IP-Communications dans le cadre de l’exécution du présent contrat. IP-Communications peut aussi choisir de suspendre l’exécution du contrat et donner au client un délai supplémentaire pour remplir ses obligations. Pendant cette suspension, le client reste redevable du paiement de son abonnement.

 1. Cession de contrat :

Sauf autorisation écrite préalable d’IP-Communications, le client n’est pas autorisé à céder le présent contrat. Même dans le cas d’une cession de contrat, le client reste dans tous les cas personnellement lié par ses obligations contractuelles. IP-Communications a le droit de céder ses droits et obligations contractuels à des tiers, sans le consentement du client.

 1. Nullité d’une clause :

Lorsqu’une disposition du présent contrat est annulée par l’application d’une loi, d’un règlement ou d’une décision judiciaire ou administrative, les autres dispositions conservent leur plein effet.

 1. Protection de la vie privée :

IP-Communications s’engage à traiter les informations personnelles de ses clients conformément à la période de conservation imposée par la législation.

 1. Législation :

Les informations contractuelles sont transmises en néerlandais et sont conformes au droit belge. IP-Communications ne peut pas être tenu responsable si la solution est soumise à l’étranger à un règlement différent de celui applicable en Belgique.

 1. Jurisprudence :

Les informations contractuelles sont transmises en néerlandais. Les produits proposés à la vente sont conformes au droit belge. Le cas échéant, il est de la responsabilité du client étranger de s’informer auprès des autorités locales sur les utilisations possibles du produit qu’il veut acheter. L’entreprise IP-Communications ne peut être tenue responsable en cas de non conformité à la législation d’un pays étranger.

 1. Modalités de paiement :
 • A l’achat :

A la signature de la commande : avance de 40% du montant total de la commande.

A la livraison du matériel et/ou du logiciel sans prestation de service connexe : facturation du montant total de la commande dont est soustrait l’avance déjà payée.

Le contrat de service est conclu pour une période de 5 ans. Les services concernés sont:

 • Service Light
 • Service Medium
 • Service High
 • Service 24/7

Après cette période de 5 ans, le client peut opter pour une prolongation du service.

 • A la location/ Au leasing :

Pour information, sans aucune obligation pour IP-Communications et conformément aux conditions générales de financement.

 • La durée est mentionnée sur le bon de commande. Les paiements sont mensuels ou trimestriels en fonction des conditions générales relatives au contrat de location/leasing.
 • La date d’activation du contrat de location/leasing correspond à la date de mise en service.
 • Les loyers sont payés automatiquement par ordre permanent ou domiciliation bancaire.
 1. Conclusion d’un contrat de vente :

Le contrat devient définitif lorsque les deux parties ont signé le bon de commande.

En dépit du droit de renonciation du client en vertu de la Loi sur les pratiques commerciales, IP-Communications peut, de plein droit et sans préavis, facturer 20% de la valeur d’une commande annulée afin de recouvrer les coûts engagés.

Une fois le contrat signé, IP-Communications peut réclamer le paiement d’une avance de 40%.

Toutes les offres et informations transmises sont valables pendant 30 jours à compter de la date mentionnée sur les documents.

L’information mentionnée sur une offre signée est contraignante.

 1. Gestion des opérateurs (Providers) : IP-Communications prendra, à titre gracieux, toutes les mesures nécessaires pour la gestion des opérateurs, sans que cela entraîne un transfert de responsabilité.

Tous les frais qui sont dus aux opérateurs sont

 • la charge de l’acheteur.

IP-Communications n’est pas responsable pour les retards techniques ou administratifs occasionnés par un opérateur. Par

conséquent, il n’y aura aucune dérogation aux conditions de paiement.

 1. Garantie :

Sans préjudice des dispositions légales, les produits vendus par IP-Communications sont couverts pendant 24 mois par une garantie

 • hardware » pour toute insuffisance matérielle ou défaut de fabrication.

La garantie ne couvre pas les cas suivants :

 • Les dommages, dysfonctionnements et défauts occasionnés par le client tels qu’un mauvais usage du matériel, un dégât des eaux, un dégât dû à la foudre,

une surtension, un câblage flottant ainsi que tous les cas de force majeure.

Dans ces cas, tous les frais inhérents aux réparations, à la main d’œuvre et aux frais de déplacement seront facturés au client.

 1. Responsabilité :

IP-Communications ne saurait être tenu responsable des dommages indirects et immatériels (y compris les dommages moraux, financiers, commerciaux ou les préjudices d’activités, les pertes de profit, de chiffre d’affaires, de revenus, ou la perte de clients ou de données).

Sauf disposition légale contraire, la responsabilité d’IP-Communications en cas de dommage direct sera limitée à 50% maximum des coûts engendrés par le dommage direct.